Jump to content
E-sigareti foorum
Sign in to follow this  
crypto

EMTA ettekirjutus

Recommended Posts

EMTA'st tuli viimasel hetkel vastus, edastati kauba riigi omandisse ülemineku otsus.

Quote

Kauba riigi omandisse ülemineku otsus

Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn, edaspidi MTA) vaatas läbi riikliku järelevalve teostamise raames, DHL Estonia AS (registrikood 10451175) valduses olnud ja xxxxxxxx nimele saabunud, saadetises nr xxxxxxxxxx tuvastatud kauba [elektroonilise sigareti (edaspidi e-sigaret) vedeliku maitsekontsentraat] Suubritanniast Eestisse toimetamisega seotud asjaolud.

Menetluse käigus tuvastatu alusel o t s u s t a n vormistada saadetiseses nr xxxxxxxxxx olevale 6-le e-sigareti täitevedeliku pudelile [1 pudel 30 ml RASPBERRY SORBET, 1 pudel 30 ml HEISENBERG, 1 pudel 30 ml RAINBOW SKULL, 1 pudel 30 ml BLOOD SUKKA, 1 pudel 30 ml BAIT JUICE, 1 pudel 30 ml PINEAPPLE] riigi omandisse ülemineku otsuse.

Kauba riigi omandisse ülemineku otsuse koostamise õiguslikud alused

Hõivamisotsuse õiguslikud alused: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, 9. oktoober 2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (edaspidi LTS) artikkel 198 198 lg 1 alapunkt b taande iv, tolliseaduse (edaspidi TS) § 80.

Kauba riigi omandisse ülemineku otsuse vaidlustamise võimalused

TS §-i 2 kohaselt toimub vaide esitamine ja lahendamine maksukorralduse seaduses (edaspidi MKS) vaide kohta sätestatud korras, arvestades liidu õigusaktides sätestatud erisusi. Teil on õigus 30 päeva jooksul kauba riigi omandisse ülemineku otsuse kättetoimetamise (MKS § 52–55) päevast arvates 1) esitada vaie Maksu- ja Tolliametile (MKS § 137 lg 1 ja lg 3 ning § 138 lg 1), või 2) esitada kaebus kohtule. Kaebuse võite toimetada ükskõik millisesse Eesti haldus- või maakohtu kohtumajja (MKS § 151 lg 1 ning HKMS § 8 lg 6, § 40 lg 2 ja § 46 lg 1 ja 2). Rohkem infot: http://www.emta.ee/et/vaidlustamine.

Asjaolud ja menetluse käik

1 22.08.2017 teostasid MTA ametnikud, riikliku järelevalve teostamise raames, DHL Estonia AS valduses olevale saadetisele nr xxxxxxxxxx kontrolli. Saadetis on lähetatud Suurbritanniast. Kontrollimisel on tuvastatud, et kullerite kileümbrikus on paberist turvaümbrik. Paberist turvaümbrikus firma VAMPIR VAPE elektroonilise sigareti (edaspidi e-sigaret) maitsekontsentraate – 6 erinevat maitset: RASPBERRY SORBET 30 ml, HEISENBERG 30 ml, RAINBOW SKULL 30 ml, BLOOD SUKKA 30 ml, BAIT JUICE 30 ml, PINEAPPLE 30 ml. Tollikontrolli käigus on tekkinud kahtlus, et tegemist on tubakatootega seonduva toote piiriülese kaugmüügiga (TubS § 6 lg 3 p 3).TubS § 22 lg 2 p 6 kohaselt tubakatootega seonduva toote jaemüük on keelatud piiriülesel kaugmüügil. TubS § 32 lg 1 kohaselt MTA teostab järelevalvet tubakatootega seonduva toote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja nende käitlemise korra üle. Alus: AvTS § 35 lg 1 p 2, lg 1 p 12 2 (3) 2. Lähtudes KorS §-st 52 lg 1 p-id 1 ja 5 koosmõjus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 952/2013 artikliga 198 lg 1 alapunkt b iv ja lg 2 peatasid MTA ametnikud saadetise nr xxxxxxxxxx edasi saatmise ja paigutasid selle DHL Estonia AS tollilattu (AT/0141/EE1000EE), mis on fikseeritud läbivaatuse aktis nr 17LA0268111-1. 3. MTA edastas 23.08.2017 saadetise nr xxxxxxxxxx saajale xxxxxxxxxx (isikukood: xxxxxxxxxx) ettekirjutuse 12.1-5/00300-1 ja läbivaatuse akti 23.08.2017 nr 17LA0268111-1 (edaspidi: akt). Aktis on märgitud, et juhindudes LTS artikli 198 lg 1 punkti b alapunktist iv ning TS § 80 lg-st 2 MTA teeb AS DHL Estonia tollilaos (üleandmise akt nr 17YA0268111-1/1) olevale kaubale riigi omandisse ülemineku otsuse, kui saaja/deklarant/valdaja ei ole täitnud tolli poolt määratud tähtajaks (05.09.2017) tollialastest õigusaktidest tulenevaid nõudeid. xxxxxxxxxx sai ettekirjutuse 12.1-5/00300- 1 ja läbivaatuse akti nr 17LA0268111-1 E-maksuameti vahendusel kätte 23.08.2017. Aktis määratud tähtajaks ei ole saaja/deklarant/valdaja esitanud taotlust tähtaja pikendamiseks ja ei ole täitnud tolliladustamise protseduuril oleva kaubaga seotud õigusaktidest tulenevad nõudeid.

Saadetisel xxxxxxxxxx märgitud saaja selgitus

25.08.2017 edastas xxxxxxxxxxx oma vastuses ettekirjutusele (edaspidi vastus) ja dokumendid ostu kohta, mille kohaselt on ülal loetletud e-sigareti täitevedelike maitsekontsentraatide müüjaks/saatjaks on Wampire Vape ning on xxxxxxxxxxx  poolt soetatud internetipoest https://https://www.vampirevape.co.uk/. xxxxxxxxxxx oma vastuses, et tegu on Lõhna- ja maitseainega, mis on tööstuslikult saadud kontsentreeritud lõhna- ja maitseaine (antud juhul on lahustiks ja kandjaks propaan-1,2-diool, E-aine märgistusena E1520), selline aroom- ja maitseaine kuulub lisaainete hulka, kuid E-numbrit ei oma. Seda toodet ei saa ega tohi otse e-sigaretis kasutada ja taotleb vabastada saadetis tollilaost.

Maksu- ja Tolliameti seisukoht

Wampire Vape (https://https://www.vampirevape.co.uk/) Suurbritannias oma kodulehel tutvustab ennast :„Vape asutati aastal 2012 ainult 12 maitsega. Oleme usaldusväärne bränd tuhandete lojaalsete klientidega, kes eeldavad ainult e-vedeliku kõrgeima kvaliteedi, loome mitmesuguseid unikaalseid maitseid, mida me pidevalt lisame pidevalt, kasutades klientide tagasisidet ja soovitusi, mis on südames kõik, mida me teeme“. Kodulehel jaos Kodu/E-vedelik/Maitselisad kontsentraadid kirjeldab Wampire Vape nende poolt müüdavaid maitsekontsentraate:„ PG-põhine maitsekontsentraat, mida kasutatakse ainult E-vedelikus. Lahjendage vastavalt kasutaja vajadustele, vahemikus 10-20%, sõltuvalt nõutavast maitsetugevusest. Kas vajate abi oma e-vedeliku segamisel?“. Viimasele klikkides avaneb juhend ja kalkulaator maitsekontsentraatide segamiseks E-vedelikus. Maitsekontsentraatide pudelitel on hoiatus, et antud maitsekontsentraate kasutatakse ainult e-sigareti vedelikes. Wampire Vape (https://https://www.vampirevape.co.uk/) Suurbritannias on teostanud jaemüüki piiriülese kaugmüügi korras ja saadetises nr xxxxxxxxxx olevate e-sigareti vedeliku maitsekontsentraate ja ostajaks Eestis on xxxxxxxxxx TubS § 22 lg 2 p 6 kohaselt tubakatootega seonduva toote jaemüük on keelatud piiriülesel kaugmüügil. Tubs § 6 lg 3 p 3 kohaselt piiriülene kaugmüük on kui tubakatoodetega seonduva tootega kauplemise puhul on tarbija toote jaemüüjalt tellimise ajal Eestis ning jaemüüja asukoht on teises liikmesriigis või kolmandas riigis. Tulenevalt eelpool kirjeldatust on MTA seisukohal, et e-sigareti vedelike maitsekontsentraadid on tubakatootega seonduva toode Tubs § 31 mõistes ning on kaup, mille suhtes kehtivad piirangud. LTS artikkel 198 lg 1 alapunkt b taande iv ning TS § 80 kohaselt toll teeb AS DHL Estonia tollilaos olevale kaubale (kauba üleandmise akt 17YA0268111-1/1) riigi omandisse ülemineku otsuse. 3 (3) Riigi omandisse ülemineku otsuse edastatakse elektrooniliselt E-maksuameti kaudu.

See punane tekst on nüüd imelik, sest peale vastuse saatmist neile, pole kordagi õeldud, et sellest kirjast ainult ei piisa ja peale uurimist nende käest vastati, nagu ma enne juba siia kirjutasin, "Materjal töös, hetkel midagi juurde vaja ei ole". Kas on alust ja mõtet asja edasi ajada vaidega, kohtusse ilmselt pakisaaja ei viitsi minna sellega. Rohelisega tõin välja kokkuvõtte nende seisukohast.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kas on mõtet edasi EMTA-ga vaielda? Tahaks mõne juristi nõu selle kohta kuulda. old, kas MTÜ meeskonnas mõnda juristi on kes oskaks nõu anda? Ega enne midagi ei muutu kui EMTA pole kohtu rusikat maitsnud. Hea näide on ju aastate tagune kohtusaaga kus e-kaupmees TAI kohtusse kaebas ja edasist ehk kõik mäletate.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

kui müüja müüks maitse- ja lõhnaaine nime all, siis poleks ilmselt probleemi, aga  kuna kirjeldavad: „ PG-põhine maitsekontsentraat, mida kasutatakse ainult E-vedelikus", siis ilmselt see teeb asja keeruliseks. Ma saadan täna vampvape'ile kirja, et teaksid ka asjast ja vb saaksid tuleviku suhtes oma siltidel ja kirjeldustel muudatused sisse viia, kui tahavad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, crypto said:

kui müüja müüks maitse- ja lõhnaaine nime all, siis poleks ilmselt probleemi, aga  kuna kirjeldavad: „ PG-põhine maitsekontsentraat, mida kasutatakse ainult E-vedelikus", siis ilmselt see teeb asja keeruliseks. Ma saadan täna vampvape'ile kirja, et teaksid ka asjast ja vb saaksid tuleviku suhtes oma siltidel ja kirjeldustel muudatused sisse viia, kui tahavad.

crypto, ma poleks selles nii kindel. Mina tellisin UK-st inimesele mitte kasutamiseks mõeldud nikotiini ja selle ka EMTA võttis ära. Saatsin neile vastulause riigi omandisse mineku kohta ja pole siiani neilt vastust saanud. Kardan, et selest pole kasu kui kaupmees paneb lehele suure sildi ´´lõhnaaine, pole mõeldud e sigaretides kasutamiseks´´

Share this post


Link to post
Share on other sites

Üldiselt nad lähtuvad sisust mitte vormist kui paistab vastuolusid olema.  Ei ole sellest üldiselt kasu, kui paned pakki heroiini ja kirjutad peale rotimürk hoolimata sellest, et seda saab ka rotimürgina kasutada.

Tubakootega seonduva toote sõnastus on seaduses piisavalt segane, seega võib maitsete osas ka kohtus võita. Samamoodi saaks võibolla võita kui tegemist on nikotiiniga baasiga, kuna see ei ole täitevedelik st. seda ei saa puhtal kujul e-sigaretis kasutada. Praktikas ei ole sellel vaidlusel aga sügavamat mõtet. Kui keegi kohtusse läheb ja peaks võitma, siis muudetakse lihtsalt kibekiiresti seaduse sõnastus ära ja edaspidi ikka väljast tellida ei saa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

saatsin ka vampire vape'ile kirja.

Quote
Hello
 
I'm informing you that my friends merchandise was seized by customs. We applied for appeal and after review, our appeal was denied.
 
Basis for Confiscation was: “Trading in tobacco products or products related to tobacco products”

distance sale of tobacco products or related products to consumers where, at the time the consumer orders the product from a retail outlet, the consumer is located in Estonia and the retail outlet is established in another Member State or a third countr
y (hereinafter cross-border distance sale).
In other words: cross-border distance sale of products related to tobacco products is prohibited.
 

We appealed that flavour concentrate cant be a product related to tobacco products, which definition in law is :

(1) “Products related to tobacco products” are:
 1) products used similarly to tobacco products which imitate consumption of tobacco products and products used to replace tobacco products, including electronic cigarette, herbal products for smoking, different materials to replace waterpipe tobacco and tobacco-free snus, regardless of the nicotine yield of such products;
 2) products directly intended for consumption of tobacco products, including waterpipes and pipes, components and accessories thereof, cigarette papers, cigarette-paper tubes and filling devices thereof, filters belonging to tobacco products and connected thereto, filtering pipe sockets and filter cartridges, cigar and cigarette holders and goods equivalent thereto and components thereof and other products.

 (2) “Electronic cigarette” means a product that can be used for consumption of nicotine-containing vapour via a mouthpiece, or any component of that product, including a cartridge, a tank and the device without cartridge or tank. Electronic cigarettes can be disposable or refillable by means of a refill container and a tank, or rechargeable with single use cartridges.

 (3) “Herbal product for smoking” means a product based on plants, herbs or fruits which contains no tobacco and that can be consumed via a combustion process.

Customs view in this case is: when you are writing on your webpage: "PG Based Flavour Concentrate to be used only in E-Liquid." then this product is product used similarly to tobacco products, regardless of the nicotine yield of such products

 

For future references, it would be adviseable to change the description of your flavour concentrates (capella flavours is doing a good job, writing "Capella Flavor Drops are a water soluble, highly concentrated multi-purpose flavoring"), so you could bypass the law. As I am aware, this is becoming a problem in many countries in europe. As of now, it would be adviseable not to use DHL for sending packages to Estonia, as DHL has their own customs warehouse here and most (or maybe all) packages are checked there. I have had zero problems myself with T-juice and chefsflavours using Royal Mail (for now).

 

Best regards

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

DHL ei puutu asjasse. Kõik kullerfirmad saadavad riiki saabuvate saadetiste info automaatselt/elektrooniliselt EMTA'sse - nemad oma algoritmide põhjal valivad kontrolli vajavad pakid välja.

Kuna elektrooniliselt saadetavas infos on kirjas nii saatja kui saaja siis on edaspidi samade osapoolte puhul paki läbilipsamise tõenäosus olematu (N)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/28/2017 at 7:59 PM, raigo83 said:

Sain ka EMTA-lt ära võetud nikotiini kohta otsuse teada ja ühesõnaga nad ütlevad, et ma imegu .......:evil:   

 

Tellisin ka huvi pärast 100mg nikot nats. Muidugi võeti ära. Ilmselt on enamlevinud EU poed listis ja kõik läheb kontrolli. Huvitav, kuidas 100mg mant liigub üldse. Terves EUs ju 20mg ja 10ml lagi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

EMTA teeb tublisti tööd ja ega nico ei tulegi enam läbi. See on iseenesest huvitav, et leidsid EU-st 100mg nicot. Pead leppima Eestist ostetud 20mg 10ml minipudelitega :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kas tellite Hiinast ja mis on märgitud pakendi sisuks? Olen kuulnud, et saadetakse läbi mingite kolmandate firmade ja sisuks märgitakse krt teab mida. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kas tellite Hiinast ja mis on märgitud pakendi sisuks? Olen kuulnud, et saadetakse läbi mingite kolmandate firmade ja sisuks märgitakse krt teab mida. 
Sisuks märgitud enamasti "elektroonika komponendid" vms. Viiteid veipimisele paki peal pole.

Sent from my SM-G800F using Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selline uitmõte, et kas mõni kaupmees ei viitsiks ühistellimisi Hiinast (FT vms) käima panna (nagu vanasti Spezz Peleonist :) ) näiteks kord kuus?
Tellida saaks rauda ja vahendajale loomulikult % siblimise eest. Vähemalt kindel, et asju rajalt maha ei võeta ning kaupmehed pole nagunii võimelised suurt sortimenti sees hoidma (nt meeletu valik coile). Mida arvate?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutit tagasi, e-kodanik kirjutas:

Selline uitmõte, et kas mõni kaupmees ei viitsiks ühistellimisi Hiinast (FT vms) käima panna (nagu vanasti Spezz Peleonist :) ) näiteks kord kuus?
Tellida saaks rauda ja vahendajale loomulikult % siblimise eest. Vähemalt kindel, et asju rajalt maha ei võeta ning kaupmehed pole nagunii võimelised suurt sortimenti sees hoidma (nt meeletu valik coile). Mida arvate?

Täitsa tervitan seda ideed ja seda võiks laiendada ka maitsestajatele (toidu maisestajatele :) ) Mina oleksin kindlasti üks ostjatest!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 tundi tagasi, e-kodanik kirjutas:

Selline uitmõte, et kas mõni kaupmees ei viitsiks ühistellimisi Hiinast (FT vms) käima panna (nagu vanasti Spezz Peleonist :) ) näiteks kord kuus?
Tellida saaks rauda ja vahendajale loomulikult % siblimise eest. Vähemalt kindel, et asju rajalt maha ei võeta ning kaupmehed pole nagunii võimelised suurt sortimenti sees hoidma (nt meeletu valik coile). Mida arvate?

Mõte on hea, aga tasub arvesse võtta, et kui Hiinast tellida tuleb veel tooted deklareerida ehk umbes 30% läheb alghinnale juurde + müüja kasum. 

Ning alates järgmise aasta 1. juulist hakkab kehtima uus tubakaseadus, kus kõik e-sigareti e-poed keelatakse ära ja lisaks veel keelatakse ära kataloogimüük, mille alla antud "ühistellimused" peaksid minema. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mõte on selles, et saaks kätte asju, mida Eesti poed erinevatel põhjustel ei paku. Oleks vaja ainult ühte või paari suure valikuga kokkuleppelist poodi kust saab soovid linkidena kokku kopeerida ja meie kaupmehele saata, kes siis enda nimel ostu vormistab ja nö edasi müüb. Pole vahet, kas kaugmüügi teel või üle leti, sest alati võib sõber/tuttav välja osta ning posti panna.
Meie kaupmehele ei saa midagi ette heita, sest temal EI OLE kataloogi, aga kliendid võivad omaalgatuslikult küsida mida iganes ning hea kaupmees "katsub alati võimaluse korral" kliendile vastu tulla :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kui poed pidurdavad, võite ju ise ära teha. Firma tegemine on tänapäeval lihtne ja e-sigarettide müügiks mingit eriluba vaja pole, märgite lihtsalt peamiseks tegevusalaks e-sigarettide jaemüük ja kombes, tellige firma nimele palju tahate. Käibemaks ja tollimaks muidugi kaasnevad pluss teatud muud püsikulud a'la raamatupidamine ja pikemas perspektiivis oleks hea kasvõi formaalselt mingit putkat omada, mida mõningate mööndustega poeks saab nimetada ja kui keegi sisse peaks astuma, siis mingi väike valik kohapeal ka reaalselt müügil on.

Rikkaks nii ei saa kuna tõenäoliselt Eesti poodide kasum tuleb pigem vedelike kui raua müügist ehk see on paratamatus, et isegi kui sentigi vahelt teenimata asjad edasi müüd, sõimavad need Hiinast poodide hindu vaatavad tegelased vereimejaks. Mina ei viitsiks sellist asja ette võtta, aga kel aega ja huvi on võib ju ära teha ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

RTA tuli kohale igatahes. Trackingu järgi käis tollist küll läbi, aga lasti sealt vabaks.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Registreeru või logi sisse

Postitamiseks pead olema kasutaja

Registreeri konto

Loo konto meie foorumisse. See käib kiirelt ja lihtsalt!

Vajuta siia

Logi sisse

On juba konto ? Logi sisse...

Logi sisse
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...