Jump to content
E-sigareti foorum
Sign in to follow this  
kasper

1. Jaanuarist 2015 kehtima hakkav Karistusseadustik ja vajalikud lisaseadused + arutelu

Recommended Posts

Karistusseadustik: https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014017

3. jagu Ravimitega seotud süüteod
§ 194.  Ravimi ebaseaduslik käitlemine
 (1) Ravimi ebaseadusliku toimetamise eest üle riigipiiri edasiandmise eesmärgil, võltsitud ravimi tootmise, valmistamise, turustamise, hankimise, vahendamise või edasiandmise eesmärgil valdamise eest, kui puudub käesoleva seadustiku §-des 183–185 sätestatud süüteokoosseis, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

 

-----------------------------------------------

 

Ravimiseadus: https://www.riigitea...kt/123122014032

§ 25.  Ravimid isiklikuks tarbimiseks

 (1) Eestisse saabuv või Eestist lahkuv reisija võib käesoleva seaduse § 19 lõike 5 alusel kehtestatud määruses lubatud koguses, ajavahemikuks ja tingimustel kaasa võtta ravimeid, mida ta kasutab meditsiinilisel eesmärgil isiklikuks või temaga kaasasolevate loomade tarbeks. Reisijal on keelatud kaasa võtta täisverd ja verekomponente.

 (2) Ravimeid võib saata välisriiki või Eestisse käesoleva seaduse § 19 lõike 5 alusel kehtestatud määruses lubatud koguses. Anaboolsete steroidide, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, täisvere ja verekomponentide, meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud rakkude ja kudede ning uudsete ravimite saatmine on keelatud.
[RT I, 17.04.2013, 2 - jõust. 27.04.2013]

 (3) [Kehtetu - RT I, 17.04.2013, 2 - jõust. 27.04.2013]

 (4) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud ravimite kogused ületavad lubatud koguste ülempiiri, on vaja enne toiminguid saada Ravimiametilt kirjalik luba käesoleva seaduse § 19 lõike 5 alusel kehtestatud korras.

 

------------------------------------------------------

Pisike kokkuvõtte 2013.a. algusest, määrad tegelikult hekeks juba uuenenud aga sellest peale pilguheitu ajalukku.

E-vedeliku tellimine on juba keerulisem, kuna e-vedelik (nikotiiniga) on eestis ravim.
Kui tellida e-poest, siis võib toll teie paki tagasi saata, kuna seadus keelab e-poest ostetud ravimeid posti teel saata.
Siin tuleks ennem müüjaga kokku leppida, et nikotiiniga e-vedelik saadetaks 'eraisikuna'. Seadus nimelt lubab ravimeid postiga saata, kui seda teeb eraisik.

tsitaat:
Ravimite tellimisel ja saatmisel kolmandatest riikidest ja ELi liikmesriikidest kehtivad samad nõudmised.
2. Enne toodete tellimist või saatmist on mõistlik pöörduda Ravimiameti poole ja lasta määratleda, kas toote puhul on tegemist ravimiga või mitte. Väga sageli on teistes riikides toidulisanditeks tunnistatud tooted Eestis määratletud ravimiteks nende koostises sisalduvate toimeainete tõttu.
Ravimite määratlemist reguleerib Sotsiaalministeeriumi 13. aprilli 2005. a määrus nr 59 „Ainete või toodete ravimina määratlemise tingimused ja kord”.
Ravimiameti poole saab pöörduda kirjaga e-posti aadressil inforavimiamet.ee või telefonil 737 4140.
Ravimite kohta sätestatud nõudeid reguleerivad ravimiseadus ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määrus nr 31.
3. Ravimite saatmise tähtsamad nõuded.
Interneti vahendusel tellitud ravimite saatmine posti teel või kullerpostiga on keelatud.
Ravimid peavad olema tootja originaalpakendis, mis ei tohi olla avatud.
Eraisikul on eraisikule lubatud saata 5 avamata jaemüügiravimi pakendit (kokku 5 erinevat originaali, kui tooteid on mitu).
Kui eraisik soovib saata teisele eraisikule rohkem kui 5 jaemüügiravimi pakendit, peab ta selleks Ravimiametilt taotlema ravimite sisseveoloa.
Psühhotroopsete ja narkootiliste ainete või ravimite saatmine posti teel või kullerpostiga on keelatud.

tsitaat:
Tere
Edastan Teile info telefoniküsimusele: Küsimus oli järgmine:Isikule saadetakse Saksamaalt eraisiku poolt 5 pudelit tootjapakendis nikotiinisisaldusega e-sigareti täitevedelikku. Kas saame neid lugeda ravimite lubatud koguste hulka?Kuidas määrata lubatud jaemüügipakendi suurus?

Vastus:
Kuna nikotiinisisaldusega e- sigareti täitevedelikku loetakse ravimiks saame rakendada eraisikult eraisikule ravimite saatmise lubatud koguseid järgnevalt:
Ravimid peavad olema tootja originaalpakendis, mis ei tohi olla avatud. Eraisikul on eraisikule lubatud saata 5 avamata jaemüügiravimi pakendit (kokku 5 erinevat originaali, kui tooteid on mitu).

Jaemüügipakendi suurused on:
tahketel ravimvormidel kuni 100 ühikut
pulbritel lahuse valmistamiseks 500g
homöopaatilistel graanulitel 50g
infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml
süstitavatel ravimvormidel 10 ampulli või viaali
välispidistel ravimitel 200 ml või 200g
droogidel 100g
inhaleeritavatel ravimpreparaatidel kuni 120 annust
ravimplaastritel 10 ühikut.

Kuna täitevedelikku ei saa võtta suukaudse lahusena, loetakse seda inhalatsioonivedelikuks ja selle lubatud jaemüügipakendi suurus on 120 annust.
Kui e-sigareti kapsli maht on 0,9 ml, siis lubatud jaemüügipakendi suurus (120 annust) on 108 ml.Teil tuleb arvestada, et tegemist on ravimiga, mis on Teie isiklikuks kasutamiseks vastavalt kasutusjuhendile. Kui eraisikult eraisikule hakatakse saatma nimetatud kaupu tihedamini kui ravimi kasutamise juhend ette näeb, ei saa uut saadetist lugeda isiklikuks kasutamiseks ja kaupa maale ei lubata.


Lugupidamisega

Tiina Kivi
Maksu-ja Tolliameti Tolliinfo
Infotelefon 8800814
e-post: [email protected]
tsitaat:
Mul oleks veel paar väikest täpsustavat küsimust nende vedelike kohta.
Nagu ma aru sain, siis põhimõtteliselt võib eraisik eraisikule (minule) saata 5x100ml nikotiinivedelikku?
Segaseks jäi mulle doosi suurus. Mul kulub umbes 3-4 ml vedelikku päevas alternatiivina suitsetamisele.
120-st annusest(108ml) jätkub mulle 30 päevaks. Kas see tähendab siis seda, et mulle võidakse eraisiku poolt saata nikotiinivedelikku iga 5 kuu tagant, arvestades sellega, et saadetaks 5x100ml korraga ?
Veel küsiks seda, et vedelikke on 0-36mg nikotiini sisaldusega. Kas on ka piiritletud, kui kange segu võib näiteks 100ml olla?
Ja viimane mure on mul selline, et kas postiga tegelevad tolliametnikud on kursis nende kogustega, mis on eelnevas kirjas mainitud?
Kui on, siis on see väga tore uudis. Aga kui ei ole, siis te võiks neile selle info edastada ja veel ära märkida, et piirangu alla lähevad justnimelt nikotiiniga vedelikud, 0-sisaldusega PG ja VG on vabalt saadetavad.

Ja vastus sellele

Tere,
Seadusega ei ole piiritletud nikotiinisisalduse kangus, seega kui vedelik sisaldab nikotiini, loetakse seda ravimiks.
Samas juhime tähelepanu, et tellitavate e-sigarettide padrunite kui ka nikotiinivedeliku märgistustel peavad olema järgmised andmed: toote nimetus, koostisainete loetelu, seeria/partii number; „kõlblik kuni“ tähtaeg ning tootja nimi ja kontaktandmed. Märgistus peab olema ka kapslilt mitte-eemaldatav (permanentne). Juhul, kui eelpool nimetatud info puudub või kapslite märgistus on kergesti eemaldatav, siis võib tekkida kahtlus padruni nikotiini sisalduse osas ning postipakki võidakse mitte kätte toimetada.
Doosi suurusest olete õigesti aru saanud.
Postisaadetisi kontrollivad ametnikud on seadustega kursis ja jälgivad ka seda , et selliste saadetiste saamine ei muutuks liiga tihedaks,sest sellisel juhul ei ole tegemist isiklikuks kasutamiseks saadetava ravimiga.

Lugupidamisega
Tiina Kivi
Maksu-ja Tolliameti Tolliinfo
Infotelefon 8800814
e-post: [email protected]


Kokkuvõtteks peaks nüüd asi selge olema, 5 x 108ml maksimaalselt isiklikuks tarbimiseks on kogus, mida eraisik saata võib.
Kogu selle info uurimise eest täname kasutaja jeesus188't vaeva nägemise eest.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tänasesse päeva:

Annust on suurendatud ja 120 annuse asemel on nüüd lubatud määr 200 annust.

Kuna minu e-sigareti kapsel on 4,2ml suur(Kayfun 4) siis 200 annust on 4,2ml * 200annust = 840ml ehk viis ühikut on 4,2 liitrit. Samas võib Fasttechis leida ka 20ml mahutavusega clearosid ja sel juhul peaks lubatud kogus olema 20ml * 200annust = 4L ja 5x4L on kokku 20L.

Kas peaks ravimiametiga suhtlema ja tähelepanu juhtima, et normid on mingeid umbmääraseid kapsleid/padruneid silmas pidades kirjutatud? Samuti võiks neile kuhi aktiivsemaid e-suitsetajaid igapäevaselt pinda käia, et kui EU direktiivi kojustuslik jõustumisaeg on 20. Mai 2016 ja sellest päevast peab kuni 20mg/ml nikotiinivedelik olema vabaturukaup siis keegi ei keela neil head tahet näidata ja see nikotiin juba ennetavalt ravimite nimekirjast maha võtta. Sinisilmne lootus? krt teab, aga mu meelest vääriks proovimist.

Loomulikult tekib sel juhul võimalus, et kraane keeratakse veel rohkem koomale.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lisan siia väljavõtte Karistusseadustiku muutmise eelnõu seletuskirjast (paraku sellest oluliselt targemaks ei saa)

Viimaseid päevi  on kehtiv veel § 392 Keelatud ja eriluba nõudva kauba ebaseaduslik sisse- ja väljavedu - mille järgi võis mittenarkootilise ravimi üle riigipiiri toimetamise eest karistada kuni viieaastase vangistusega (rakendamisest e-vedelike osas pole küll midagi kuulda olnud ja ilmselt ei ole seadusandja kummagi redaktsiooni puhul ka e-vedelikele mõelnud)

 

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=78433b29-8b2f-4281-a582-0efb9631e2ad&

 

KarS § 194

Muudetakse § 194 pealkiri ja esimeses lõikes toodud tegude loetelu. Ravimi ebaseadusliku levitamise koosseis hõlmab juba praeguses redaktsioonis tegusid, mis väljuvad paragrahvi pealkirjas ettenähtud levitamise mõistest ning kujutavad endast käitlemist. Ravimi ühe käitlemise viisina tuleb vaadelda ka selle ebaseaduslikku toimetamist üle riigipiiri - § 194 alusel järgneb vastutus siiski üksnes siis, kui isikul oli edasiandmise eesmärk. Kehtiva seaduse kohaselt on ravimi üle riigipiiri toimetamine karistatav KarS § 392 alusel, sõltumata ravimi kogusest või isiku eesmärgist. KarS § 392 tunnistatakse kõnesoleva eelnõuga kehtetuks, enamus selles ette nähtud teoalternatiive on karistatavad ka muude KarS §-de alusel. Seoses EL-is kehtiva liikumisvabadusega ei tähenda igasugune ravimi üle tollipiiri toimetamine kohe suurt ebaseaduslikku äritegevust ja ohtu rahva tervisele. Ravimi oma tarbeks ja määratlemata koguses üle riigipiiri toimetamise kriminaliseerimine ei ole otstarbekas – tegemist on ülekriminaliseerimisega, mis toob kaasa ka kriminaalmenetlusressursi ebaotstarbeka kasutamise.

Tulenevalt sellest, et § 194 alla läheb nüüd ka ravimi ebaseaduslik sisse- ja väljavedu ning et sellele lisatakse ka edasiandmise eesmärk, tõstetakse ka kuriteo eest ettenähtud sanktsiooni ühelt aastalt kolme aastani. Ilma edasiandmise eesmärgita ravimi üle riigipiiri toimetamine on karistatav väärteona ravimiseaduse § 104 alusel kui käitlemisnõuete rikkumine.

Lisaks edasiandmise eesmärgil üle riigipiiri toimetamise on KarS § 194 alusel karistatav ka võltsitud ravimi tootmine, valmistamine, turustamine või edasiandmise eesmärgil valdamine. Senisest loetelust on välja jäänud hankimine ja vahendamine. Hankimine ilma edasiandmise eesmärgita ei ole sellise raskusastmega tegu, mis nõuaks kriminaalkorras karistamist (RavS § 104 alusel oleks see käitlemisnõuete rikkumisena väärtegu). Vahendamine võib aga niikuinii sisuliselt moodustada tootmisele, turustamisele vms kaasaaitamise teo.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Julm värk ikka see.

 

Kas ristid karistikusseadustikuga pahuksisse minna või läheb suur osa tavasuitsule tagasi või ostetakse turult 4euroga 50ml vedelikku.

 

Haige riik ikka. Üks korralik pommitamine sinna toompea suunas poleks üldse paha enam - keegi Putini numbrit teab?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heh vedeliku nö. kangus siis täitsa suva? Sama reegli alla läheb nii 6mg kangus kui 100mg kangus? Et siis 100ml 100mg nikotiini täitsa legaalne postiga eraiskult eraiskule? 

Lugesid ju, et padruneid loetakse juba :P

Kas padrunis on 0,5kg või 5kg lõhkeainet - who the fuck cares meie banaanivabariigis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Padruneid pole ... on ravim vedelal kujul ju.

Samas juhime tähelepanu, et tellitavate e-sigarettide padrunite kui ka nikotiinivedeliku märgistustel peavad olema järgmised andmed: toote nimetus, koostisainete loetelu, seeria/partii number; „kõlblik kuni“ tähtaeg ning tootja nimi ja kontaktandmed.

 

Mina loen küll uhkelt padruineid sealt välja ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Praegu lubatud jaemüügipakendi suurus 120 annust* on 108 ml/ uuest aastast aga 200 annust (180ml). Kuna tootjad sellise suurusega pakendit ei kasuta, siis lubatud annuste suurendamine midagi ei muuda - max lubatud eraisiku saatmiskoguseks tuleb arvestada nagu praegugi 5x100ml.

 

* Annus (0,9ml) on seadusandja poolt määratud ja aluseks võetud nn kokkuleppeline (mõtteline) algsuurus, milllel pole mingisugust seost tarbija poolt kasutatava e-sigareti füüsiliste parameetritega.

 

___________________________________

 

20. mai 2016 on kuupäev, mis ajaks peavad kõik liikmesriigid viima oma seadusandluse vastavusse EL Tubakadirektiiviga. See on ainult seadusandlus, praktikas võidakse anda veel üleminekuaega kuni 2a, seega viimane tärmin on 20. mai 2018 kui nikotiin ei saa enam olla ravim :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

20. mai 2016 on kuupäev, mis ajaks peavad kõik liikmesriigid viima oma seadusandluse vastavusse EL Tubakadirektiiviga. See on ainult seadusandlus, praktikas võidakse anda veel üleminekuaega kuni 2a, seega viimane tärmin on 20. mai 2018 kui nikotiin ei saa enam olla ravim :D

Selleks ajaks olen ma surnud....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Seaduse järgi ei ole ainult üle piiri toomine karistatav....vaid kõik nikotiiniga seondub ehk

Ravimi ebaseadusliku toimetamise eest üle riigipiiri edasiandmise eesmärgil, võltsitud ravimi tootmise, valmistamise, turustamise, hankimise, vahendamise või edasiandmise eesmärgil valdamise eest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Seaduse järgi ei ole ainult üle piiri toomine karistatav....vaid kõik nikotiiniga seondub ehk

Ravimi ebaseadusliku toimetamise eest üle riigipiiri edasiandmise eesmärgil, võltsitud ravimi tootmise, valmistamise, turustamise, hankimise, vahendamise või edasiandmise eesmärgil valdamise eest

Ehk kui ma käin Soome ja Eesti vahelt kui mind võetakse vahele ja siis karistatakse selle eest? Isegi siis kui ma kasutan ise neid?

Share this post


Link to post
Share on other sites

....

Ravimi ebaseadusliku toimetamise eest üle riigipiiri edasiandmise eesmärgil....

 

no seda ju kulleri-posti firmad teevadki (psühho)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kohtu case on igatahes. Tegelikult tuleks sellisel puhul jõud lausa kokku panna. Nicorex, Skysmoke, muud poed ja veebipoed - let's go! Allkirjade kogumine jne.

See ei ole ju normaalne. Suitsetage Marlbsi edasi siis on maksuamet happy, sest kena kopikas lendab nende taskusse :) Usun, et kui piisavalt palju inimesi oma nõusoleku annab, peavad nad seadust korrigeerima.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Vasta sellele teemale...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...